Eng |
本校課程

適合DSE畢業生報讀

由以下大學頒授
 

 


英國利茲貝克特大學
 

適合高級文憑畢業生報讀

由以下大學頒授
 

 


英國利茲貝克特大學
 

 


英國利茲貝克特大學
 

適合擁有學士學位或專業資格人士報讀

由以下大學頒授
 

 


英國利茲貝克特大學
 

 


英國北安普頓大學
 

 


英國利茲貝克特大學
 

 

澳洲紐卡索大學
 

 

英國北安普頓大學
 

適合在職人士進修讀報
由以下機構舉辦
 

 

 

 

 

 

 

 

亞洲建築環境學院
 

 

亞洲建築環境學院